โรงเรียนทางเลือก..กับการเรียนรู้ผ่านการเล่น

ทำไมต้องเรียนผ่านการเล่น ?การศึกษาทางเลือกคืออะไร ?

คือ การศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างจากการศึกษากระแสหลัก เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีรูปแบบหลากหลายทั้งเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ เนื่องจากมุ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคน ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู้

วิธีการสอนแบบการศึกษาทางเลือกเขาสอนอะไร ?

การสอนแบบการศึกษาทางเลือกเขาจะสอนแบบบูรณาการโดยจะเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าเน้นการท่องจำ “การเล่นเพื่อให้เกิดความรู้” เปรียบเสมือนเป็นสื่อการสอนที่เด็กจะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมการเล่นที่ครูได้ออกแบบไว้ด้วยความใส่ใจการเชื่อมโยงของ 2 สิ่งที่เรียกว่า “วิชาการ” และ “ความสนุก” ซึ่งต่างจากการสอนแบบวิชาการคือเน้นเรียนในตำรา ฝึกอ่าน เขียน ท่องจำให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเชื่อว่าเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมอง เน้นฝึกฝนทางวิชาการในแต่ละด้านให้เชียวชาญ


เรียนแล้วได้อะไร ? นี่คงเป็นคำถามยอดฮิตที่พ่อแม่หลายคนคงสงสัย

สำหรับการเรียนแบบทางเลือกสิ่งที่เด็กๆ จะได้คือ “ความสุขที่ยั่งยืน” ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการเล่นอาจกล่าวสรุปได้ว่า การศึกษาไม่ใช่การเรียนหนังสือไปตามเล่มใดเล่มหนึ่ง แต่คือการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามให้กับชีวิตเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมองค์รวมความเป็นทั้งหมดของชีวิต


- เด็กยิ่งเล่น ยิ่งฉลาด -

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น