top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              ทางแบรนด์ Pally จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ เป็น ต้น และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลทราบถึนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
           

ข้อมูลส่วนบุคคล

             “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจะเก็บ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกำาหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้และให้ความยินยอม ก่อนหรือขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด การจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ใน การวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ เพื่อตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งขณะนี้และภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล

2. บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จำเป็นตาม วัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น หากภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

 

ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

บริษัทฯ จะใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลไว้เท่านั้น และบริษัทฯ จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยต่อ บุคคลภายนอก เว้นแต่

1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

3. เป็นการจำเป็นเพื่อการตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

 

4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ

 

5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

 

6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

 

7. เป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยการจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่ เหมาะสม

 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

 

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการ รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดย มิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ เจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหรือ ขณะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง เป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ได้ จัดเก็บ และบริษัทฯจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

1. เจ้าของข้อมูลสามารถถอน หรือยกเลิกความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้

2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่บริษัทฯ กำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่าน ได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล

 

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันได้

 

4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

 

5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้

 

6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลเองได้

 

7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ ได้ การเปิดเผยเกยี่ วกับการดา เนินการ แนวปฎิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเปิดเผยแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และหากมีการแก้ไข ปรับปรุง บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.pallysock.com และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของ ข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของบริษัทฯ

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 

           เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯอาจจะใช้ระบบคุกกี้(Cookies) ใน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของ การเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ คุกกี้(Cookies) เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทาการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ เท่านั้น คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุดการใช้งานระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ หรือ จนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือกระทำการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงมีการใช้คุกกี้อย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ มี การจัดเก็บคุกกี้จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

1. คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการส าหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทฯ เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการร้องขอตามกฎหมาย

 

2. คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการให้บริการในการตรวจสอบ พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ประเภทการสืบค้น ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือใน กิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น

bottom of page